Digitální mapy a cestovní informace

Pracovní skupina Digitální mapy a cestovní informace má usnadnit diskuzi o budoucnosti silniční dopravy z pohledu digitálních mapových podkladů a souvisejících cestovních informací.

Pracovní skupina dává prostor všem zástupcům z řad univerzitního prostředí, výzkumu a vývoje, různých oblastí tvorby mapových podkladů a nad nimi realizovaných služeb včetně tvůrců norem, představit zde trendy a možnosti dalšího vývoje, případně nalézt partnery pro takovéto úlohy. Nedílnou součástí obsahové náplně pracovních schůzek jsou prezentace členů a hostů SDT včetně vystoupení studentů/autorů bakalářských a doktorských prací v českém i anglickém jazyce. Snahou pracovní skupiny je rovněž zajištění informovanosti pro širokou odbornou veřejnost a odborná garance v oblastech národních i mezinárodních aktivit.

Digitalizace silniční infrastruktury a vývoj „autonomních vozidel“ včetně „automatizovaného řízení“ staví navigační/lokační systémy před nové výzvy. V této oblasti sehrávají významnou roli standardizační procesy v rámci ISO, CEN a na národní úrovni pak Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Ve výše uvedeném světle pak nabývají stále většího význam služby typu CZEPOS, které umožňují v reálném čase určovat přesnou polohu pevného či pohybujícího se objektu a následně využit tyto informace v geografických informačních systémech.

Vývoj navigačních systémů a služeb je dynamickým jevem, a aby byl zajištěn bezpečný provoz a bezproblémový chod dopravního systému jako celku, musí jednotliví účastníci vzájemně spolupracovat, tedy zabránit situacím, aby se v budoucnu účastníci silničního provozu museli dovtípit, jaký manévr provede plně automatizované vozidlo, anebo následně reagovat na obtížně předvídatelný manévr, který toto vozidlo již provedlo.

Pracovní skupina se snaží držet krok s technologickým rozvojem a nejnovějšími výdobytky v oblasti vědy a výzkumu včetně technologií typu V2V, V2I, V2X. Zde jsou důležitými partnery zástupci univerzit a výzkumných organizací, což dává prostor k realizaci společných výzkumných aktivit ať na národní či evropské úrovni.

Posledním, ne však neméně důležitým aspektem je poskytování aktuálních dopravních informací. Na tomto poli se pracovní skupina opírá o své mnohé členy z řad např.  ŘSD ČR, CHAPS spol. s.r.o., GLOBAL ASSISTANCE a.s., HERE Czech Republic s.r.o., ELTODO, a.s. a.j.

 
a