Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Aktuln informace

13. ronk celosttn soute DS&T 2015

Dopravn stavba, Dopravn technologie, Vrazn inovace v doprav

CENA SDRUEN PRO DOPRAVN TELEMATIKU

Technologie:
Instalace traov sti AVV eleznin s TEN-T

PIHLAOVATEL: AD Praha s.r.o.

Dodavatel: AD Praha s.r.o.

 

Cenu pedal pan Roman Srp, viceprezident Sdruen pro dopravn telematiku a obdrel ji pan Zdenk Chrdle, generln editel AD Praha s.r.o.

Konference Inteligentn mobilita: pil prosperity

Jako hlavn doprovodn program vstavy ELEKTROTECHNIKA/IT probhne 20. 10. 2016 odborn konference Inteligentn mobilita: pil prosperity.

Konferenci podaj Sdruen pro dopravn telematiku, z. s. a Pardubick vstavn a veletrn, s. r. o.

Ven lenov a ptel SDT,

rdi bychom Vs informovali, e Sdruen pro dopravn telematiku se stalo v souladu se zkonem . 89/2012 Sb. v platnm znn (Obansk zkonk), spolkem a zrove ke dni 2. 4. 2016 zmnilo (doplnilo) svj nzev a zmnilo adresu svho sdla, tedy fakturan adresu.

Z tohoto dvodu Vs dme o zasln veker korespondence na ne uvedenou adresu.

Sdlo Sdruen pro dopravn telematiku, z. s., je fakturan adresou a je tak toton s kancel spolku.

Sdruen pro dopravn telematiku, z.s.
Bartolomjsk 291/11
110 00 Praha 1, Star Msto
I: 70818461
DI: CZ70818461
Spolkov rejstk veden u Mstskho soudu v Praze L 10682
Bankovn spojen: SOB, a. s., . tu: 581518683/0300

European ITS Congress 2016

Nejvt evropsk konferenn udlost v oblasti dopravn telematiky se v letonm roce uskuten v Glasgow ve dnech 6  9 ervna. Hlavnm tma kongresu Delivering Future Cities Now se opr o zkuenosti msta Glasgow pi zavdn princip Chytrch mst a tak o skotsk zkuenosti v oblasti inteligentnho zen dopravy. Soust kongresu bude i prvn evropsk summit primtor.

13. ronk celosttn soute DS&T 2015

Dopravn stavba, Dopravn technologie, Vrazn inovace v doprav

Ve tvrtek 11. 2. 2016 probhla tiskov konference spolenosti TOP EXPO CZ, na kter byla odborn veejnost seznmena s kategoriemi a podmnkami v poad ji 13. ronku celosttn soute ESK DOPRAVN STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE roku 2015.

Clem soute je profesionln prezentace obor esk dopravn stavitelstv a inenrsk profese nejen laick i odborn veejnosti, ale tak esk a evropsk politick reprezentaci. Do soute mohou bt pihleny dopravn stavby, seky dopravnch staveb, samostatn objekty, technologie a inovace, kter se v tto souti od 1. 1. 2011 dosud neprezentovaly a byly zkolaudovny nebo uvedeny do provozu na zem R do 31. 12. 2015.

SDT tuto sout podporuje, proto vyzvme vechny leny k pihlen Dopravnch systm a technologi.

Organizaci a pjem pihlek organizuje spolenost TOP EXPO CZ.

Kompletn informace a pihlky najdete na: www.top-expo.cz/cds-2015/.

Shromdn len SDT

V souladu s lnkem 6, bodem 3. platnch Stanov SDT svolv Prezidium SDT Shromdn len sdruen SDT na termn 21. ledna 2016 od 14:00 hod. (prezence od 13:30 hod.)
Mstem Shromdn je kino PONREPO, Bartolomjsk 11, 110 00 Praha 1.

Dle v souladu s lnkem 2, bodem 2. Volebnho du SDT je tmto vyhlen termn a msto voleb do Prezidia a Revizn komise SDT.

Termn pro podn pihlky kandidta do tchto orgn je 18. 1. 2016.

Prezidium, revizn komise a kancel SDT peje vem svm lenm a ptelm Sdruen pro dopravn telematiku krsn proit vnonch svtk a mnoho pracovnch a osobnch spch v roce 2016!

PF 2016

Konference Inovace v platebnch kartch

21. jna 2015 probhne v Konferennm centru NB na Senovnm nmst 30 v Praze 1 Konference Inovace v platebnch kartch.

Aktuln informace ze zahrani, i z tuzemska, ukazuj, e jednou z nejdynamitji se mncch a rozvjejcch oblasti slueb, jsou platebn karty a navazujc produkty a sluby (nap. doprava, obchod).
Leton ronk konference bude proto zamen pedevm na zmny, hrozby a pleitosti, kter finannm institucm, sektoru dopravy, obchodu a sttn sprvy a samosprvy, pinej inovace v bezhotovostnch platbch.

XXIII. ronk Volejbalovho turnaje o pohr ministra dopravy

Ve dnech 11.  13. 9. 2015 probhne ve ru nad Szavou XXIII. ronk Volejbalovho turnaje o pohr ministra dopravy. Organiztorem akce je Sdruen pro dopravn telematiku spolu s Ministerstvem dopravy, spolenost ZDAR, a. s., TJ r nad Szavou a mstem r nad Szavou.

SDT partnerem Expedice Mars

Co to je Expedice Mars: Konkurz na dtskou vesmrnou posdku. Vtzov konkurzu (12 finalist) prochzej vcvikem v Evropskm vesmrnm centru v Belgii a podniknou simulovan let do vesmru.

Cl: popularizace vdy, technickch a prodovdnch obor, astronomie, poznvn, vzkumu...

Historie: Prvn simulovan let v roce 2004. Pak kad nsledujc rok. V roce 2014 u 11. ronk.

Poet astnk: Prmrn v ronku 300 dt, do roku 2014 konkurzem prolo na 3 000 dt. Vcvik kosmonaut a simulovan let si vyzkouelo 120 dt.

Odborn spolupracovnci a konzultanti: Kosmonauti a patroni Vladimr Remek a Ivan Bella, dle Oldich Pelk, Milan Halousek, Jakub Haloda, Boris Valnek, Marcel Grn, Pavel Suchan, Duan Majer, MUDr. Josef Dvok, Vlado Miluni a dal.

Expedice Mars jako odrazov mstek: Expedice Mars je pro mnoh astnky odrazovm mstkem, kter jim pomh v prestinch tuzemskch i zahraninch soutch a ve svt vdy. spn finalisty zapojujeme do organizace dalch ronk Expedice Mars. Z nkolikastrnkovho seznamu spch vybrme:

5 astnk EM v letech 200811 International Space Camp 2009 (NASA, Huntsville, USA)
2 astnci EM v letech 2007-8 European Space Camp 2007 (Andoya, Norway)
3 astnci EM v roce 2013 Studentsk vdeck festival INTEL ISEF, USA
4 astnci EM International Space Development Conference, San Diego, USA
Petr Admek Ron studium techniky a letectv na univerzit v USA, dnes
pilot SA
Veronika mov ZeroG (simulated weightlessness) v roce 2007
Michal Vyvleka St na Fyziklnm stavu Akademie vd R (2010-2012)
Cena Nadanho fondu J. Heyrovskho (2012)
Zakladatel neziskov organizace pro vzdlvn mldee Vda z kufru
Marek Novk Cena TALENT roku 2012, 2014 cena na celosvtov souti mladch vdc v USA

Cel ada astnk EM zskala medaile nebo zvtzila v Mezinrodnch astronomickch a astrofyziklnch olympidch.

Uznn pro Expedici Mars: Od roku 1995 je poadatelsk organizace (Klub Domino, Dtsk tiskov agentura) uznan Ministerstvem kolstv pro prci s dtmi a mlde. V roce 2010 podkovn MMT za prci pro mladou generaci. V roce 2012 Medaile MMT.V roce 2009 na svtovm setkn kosmonaut v Praze medaile Alexeje Leonova.

Expedice Mars v mdich: Kadoron se mdia o EM zajmaj. spchy astnk jsou pravideln v regionlnch i celoplonch dencch. Report z nvratu ze simulovanho letu kadoron ve zpravodajstv T, nkolikrt v TV Barrandov, Prima a NOVA. V T dle v poadech Objektiv, Prizma, Sama doma, Planeta YO, Zprviky. Od prvnho ronku spoluprce s eskm rozhlasem Radiournlem, Dvojkou, Reginou.

Maskoti EM: Medializaci napomhaj i maskoti. Prvnm byl po vzoru astronauta Feustla Krteek, dle postaviky tylstku a zatm poslednm maskotem je Igrek.

Vce informac najdete na strnkch www.expedicemars.eu nebo na facebooku www.facebook.com/ExpediceMars.

esko-Korejsk ITS Forum

Korea Trade - Investment Promotion Agency ve spoluprci se Sdruenm pro dopravn telematiku pod dne 28. 5. 2015 od 9.00 hod. v hotelu Diplomat Praha eskoKorejsk ITS Forum..

Program tohoto ITS Fra je rozdlen do dvou st.

V dopolednch hodinch prezentace esk a korejsk strany a v odpolednch hodinch jsou individuln setkn s pedstaviteli korejskch firem. Jednacm jazykem je anglitina.

Seznam korejskch firem, celodenn program a pokyny pro rezervaci asu schzek jsou zde.

Registrujete se prosm na tuto akci Martina Kopen martina.kopecna@kotra.cz 245 005 658.
Pokud se budete registrovat e-mailem prosme do kopie j.tomrle@sdt.cz

12. ronk celosttn soute DS&T 2014  Dopravn stavba, Dopravn technologie, Vrazn inovace v doprav

Dne 26. 1. 2015 byly vyhleny podmnky ji 12. ronku celosttn soute, DS&T 2014  Dopravn stavba, Dopravn technologie, Vrazn inovace v doprav.

Tato sout si klade za cl prezentovat zlepujc se kvalitu dopravn infrastruktury esk republiky. Vyhlaovatelem soute je Ministerstvo dopravy. Sout podporuj SFDI, SD, SDC, VC a tak SDT.

Vyzvme proto leny SDT k pihlen DOPRAVNCH SYSTM A TECHNOLOGI realizovanch na zem R od r. 2008 (pokud se v souti dosud neprezentovaly) do r. 2014, do tto soute.

Organizaci a pjem pihlek zajiuje spolenost TOP EXPO CZ. Kompletn informace o souti a pihlku naleznete na www.top-expo.cz/cds-2014. Termn pro pihlen je 30. 4. 2015.

Slavnostn vyhlen vsledk probhne 16. 6. 2015 v Betlmsk kapli.

Ustaven nov pracovn skupiny SDT eleznin inteligentn dopravn systmy

Ve tvrtek 19. 3. 2015 se konalo vodn setkn nov pracovn skupiny SDT ITS-R  „eleznin inteligentn dopravn systmy“. Clem tto skupiny je zlepen pravidel a monost potencilu inteligentnch systm na eleznici, kter lze spatovat pedevm ve zven parametr bezpenosti, spolehlivosti a optimalizace zen kolejovho provozu. Ustavujcho jednn pracovn skupiny SDT se zastnili zstupci prmyslov i akademick sfry, zabvajc se problematikou zavdn inteligentnch dopravnch systm.

lenov nov vznikl pracovn skupiny se budou vnovat otzkm spojenm s problematikou zavdn inteligentnch dopravnch systm na eleznici. V rmci pracovn skupiny se budou zabvat integrac poadavk jednotlivch subsystm do integrujcch informanch systm pro podporu hlavnch cl ITS-R. Skupina dle mus sledovat vvoj problematiky inteligentnch dopravnch systm ve svt a koordinovat sv nvrhy zavdn Inteligentnch dopravnch systm s poadavky interoperability Evropsk unie.

Vstupem pracovn skupiny pak budou pozin dokumenty zpracovvajc jak principilnmi technickmi aspekty zavdn ITS-R, tak identifikaci a nvrh monch een stvajcch legislativnch omezen.

Prezidium a kancel SDT peje vem lenm a ptelm SDT pjemn proit vnonch svtk, mnoho pekvapen a hezkch setkn

V novm roce tst, zdrav, mnoho osobnch a pracovnch spch!

PF 2015

Ustaven nov pracovn skupiny SDT Kooperativn systmy

V ptek 19. 9. 2014 se na svm prvnm jednn sela nov pracovn skupina SDT  Kooperativn systmy. Pracovn skupina si klade za cl zvit povdom o monostech a potencilu kooperativnch systm. Pro tyto ely bude monitorovn stav rozvoje kooperativnch systm ve svt spolu s aktulnmi aktivitami standardizanch komis a tyto poznatky budou zohlednny v pprav podmnek pro jejich spn zavdn v podmnkch esk republiky.

V rmci svch aktivit bude vytvet pracovn skupina znalostn a informan zkladnu zamenou na jednotliv aplikace kooperativnch systm s pihldnutm k plnovanm fzm jejich zavdn.

Souasn se lenov SDT astnc se pracovn skupiny budou aktivn zapojovat do een konkrtnch oblast/otzek spojench s rozvojem a integrac novch technologi do stvajcch systm, definovnm novch slueb a identifikac ppadnch legislativnch omezen, kter mus bt adresovny ped zavedenm kooperativnch systm v R.

XXII. ronk Volejbalovho turnaje o pohr ministra dopravy

Ve dnech 5.  7. 9. 2014 probhl ve ru nad Szavou XXII. ronk Volejbalovho turnaje o pohr ministra dopravy. O putovn pohry ministra dopravy R, ESMAD Bohemia a Jana Pernera asopisu Doprava a silnice bojovalo 20 volejbalovch drustev pedevm dopravnch firem a organizac R. Organiztorem akce bylo Sdruen pro dopravn telematiku spolu s Ministerstvem dopravy, SAD SVT Praha, s.r.o., TJ r nad Szavou a mstem r nad Szavou. Generlnm partnerem akce byl ESMAD BOHEMIA a hlavnm partnerem Plzesk mstsk dopravn podniky, a.s. Po ptenm rozlosovn turnaje do skupin probhl samotn turnaj v sobotu na kurtech TJ r „Na rybnku“. Vyhlen vsledk turnaje pak v probhlo v sobotu 6. 9. 2014 veer v mstn sokolovn.

Turnaje se zastnil pmo na kurtech ministr dopravy pan Antonn Pracha a veernho pedn pohr nmstek ministra dopravy pan Ladislav Nmec.

Poad vtznch drustev a fotografie z turnaje najdete na www.busportal.cz.

SDT PARTY v BIO PONREPO

se uskutení ve tvrtek 5. 6. 2014 v BIO PONREPO, Bartolomjská 11, Praha 1.

Program:

16:00 – Zahájení

16:05Promítaní filmu – „Význaná událost v Zahradním Mst“

Dokumentární film ze slavnostního zahájení provozu tramvajové trat v Zahradním Mst za úasti primátora hlavního msta Prahy, dr. Karla Baxy a dalších hostí 18. 10. 1936

16:30 – Promítání filmu – „Bezstarostné cestování po eleznici“

Propaganí film Ministerstva eleznic z roku 1937 o monostech a pednostech cestování vlakem pedstavuje provoz a práce na dráze a nabídku pohodlného a zábavného cestování v rzných typech elezniních voz

17:00 Promítání filmu – „Rozhovory“

Dokument renomované reisérky Drahomíry Vihanové z roku 1983 zachycuje rznorodé ivotní postoje party razi, která se podílí na výstavb metra trasy B v Praze. Píznan pro Vihanovou je oproštní od dobové ideologie. Postupn citliv zobrazuje soukromí velice odlišných charakter dlník.

17:30Pivítání úastník

17:45Letní setkání len a pátel SDT

20:00Závr

Pozvnka

Váení lenové SDT, dovolujeme si Vás pozvat na veejné jednání Rozšíené pracovní skupiny . 2, Koordinaní rady ministra dopravy pro ITS (KR ITS) – „ízení dopravního provozu a informovanost“.

Jednání se koná dne 5. 6. 2014 od 9:30 hod. (9:00 hod. prezence) v BIO PONREPO, Bartolomjská 11, Praha 1.

Zapojte se do pípravy Akního plánu ITS pro R pro období 20142020!

SDT se aktivn podílí na innosti Koordinaní rady ministra dopravy pro ITS. Pedmtem naší aktuální innosti je poskytnout dílí obsahové píspvky v rámci procesu zpracování „Akního plánu ITS“ pro R. Úkol zpracovat Akní plán ITS vyplývá ze zápisu ze 4. zasedání Koordinaní rady ministra dopravy pro inteligentní dopravní systémy (KR ITS) poádaného dne 2. 4. 2014, na kterém bylo zízeno pt tematických pracovních skupin a kde byli ureni koordinátoi tchto skupin.

V této souvislosti nabízíme všem lenm SDT a píznivcm dopravní telematiky monost zapojit se do innosti tchto pracovních skupin.

JAK?

JEDNODUŠE!

Staí vas – DO 5. 5. 2014 – vyjádit své názory prostednictvím webového komplexního formuláe, který je umístný ZDE:

Celoevropskou s nrodnch asociac dopravn telematiky vede ech
ITS Nationals: Network of National ITS Associations hosted by ERTICO, ITS Europe

ITS: Intelligent Transport Systems

Roman Srp: pedseda st nrodnch asociac ITS (Chairman ITS Nationals)
Dne 17. bezna 2014 byl po svm zvolen uveden v Bruselu do funkce Chairmana ITS Nationals pan Ing. Roman Srp, vice-prezident Sdruen pro dopravn telematiku. Je to poprv, kdy se tto prestin funkce pedsedy celoevropsk st 27 nrodnch asociac dopravn telematiky ujm osobnost z regionu stedn a vchodn Evropy.
Roman Srp psob v esk republice od roku 2006 jako vice-prezident Sdruen pro dopravn telematiku, kde hj zjmy esk dopravn telematick komunity. SDT v souasn dob tvo 77 spolenost a instituc ze soukromho i veejnho sektoru, kter psob jak v R, tak v zahrani.
Clem novho pedsedy ITS Nationals, kter byl zvolen na dva roky, je intenzivnj koordinovan podpora a vzjemn spoluprce len st tj. nrodnch asociac vedouc k efektivnjmu praktickmu uplatnn inteligentnch dopravnch systm nap evropskmi zemmi, co ocen nejen zstupci nrodnch, regionlnch vld, ale pedevm idii, cestujc a firemn uivatel dopravn infrastruktury.
Vce o ITS Nationals: www.itsnetwork.org
11. ronk celosttn soute -  Dopravn stavba, Dopravn technologie, Vrazn inovace v doprav
Uzvrka byla prodlouena do 5. 5. 2014.
Vystavovatel pedstav sv novinky na veletrhu FOR LOGISTIC

PVA EXPO Praha v Letanech pivt v termnu 15.17. dubna 2014 nvtvnky 4. ronku mezinrodnho veletrhu FOR LOGISTIC a soubn 13. ronku mezinrodnho veletrhu FOR INDUSTRY.
Ji tradin ve dvoulet periodicit se mohou nvtvnci veletrhu FOR LOGISTIC tit na prezentaci firem z oblasti dopravy, infrastruktury, logistiky, skladovn a manipulace. Soubnou akc je veletrh strojrenskch technologi FOR INDUSTRY, kde budou prezentovny nov technologie, stroje, automatizan zazen vetn nstroj a nad i materil a komponent. To ve, jako i v pedchozch letech, pod ztitou Ministerstva prmyslu a obchodu.

Vystavovatel zde pedstav

Zstupci firmy AERO VODOCHODY na veletrhu chtj primrn oslovit potencionln, budouc zamstnance. V souasn dob hledaj nov kolegy z dvodu roziovn vroby zejmna na pozice technolog, konstruktr, CNC programtor nebo do oddlen kvality. Nejen pro fanouky letectv budou mt na stnku pipraveny informace o souasnch, ale i plnovanch projektech spolenosti.
Oficiln eskou premiru zaij na veletrhu dky MCAE SYSTEMS s.r.o. 3D tiskrny znaky MakerBot, je se v souasnosti ad mezi nejpopulrnj zazen tohoto typu na svt. V expozici MCAE Systems nebude chybt ani ukzka optickho men prmyslovm 3D skenerem znaky GOM. Prostorov data z tchto micch systm jsou dnes neocenitelnm nstrojem pro kontrolu kvality pi vvoji vrobk a uplatnn nachzej tak pi velmi pesn digitalizaci fyzickch objekt. K vidn budou rovn technologie pro vakuov tven plast, tzv. thermoforming, od firmy Formech. Tento vrobn proces spov ve tvarovn nahtch fli vakuovm pistm na prostorov model a uplatnn nachz napklad v obalovm nebo automobilovm prmyslu.
Spolenost KARDEX REMSTAR je jednm z pednch svtovch vrobc automatizovanch systm skladovn a vychystvn vtahovho typu ShuttleXp a typu pternoster MegamaRS. Nvtvnci se mou tit na modern skladovac systmy, kter umouj co nejefektivnj skladovn a vychystvn produkt nebo zbo. Dky flexibiln konstrukci se pizpsobuj prostorm skladu tak, aby maximln vyuvaly prostor a etily msto, a tm i penze majitele. S jejich pomoc lze doshnout a o 80 % efektivnjho vyuit skladovho prostoru. Kardex tak pedstav novou generaci softwaru pro sprvu skladu Power Pick Global, kter obsahuje celou adu novch funkc pro efektivnj a rychlej vychystvn a jednodu sdruovn objednvek. Power Pick Global umouje zlepen materilovch tok prostednictvm navdn opertor k dal poloce, kterou maj vychystat, a vrazn zkracuje prostoje obsluhy. Objednvky mou bt vychystvny soubn z nkolika zn a odbr artikl bude potvrzen oskenovnm rovho kdu. Nov funkce softwaru PPG eliminuj „paprovn“ ve skladu a prostoje obsluhy a zvyuj produktivitu prce.
Firma KASYS s.r.o. byla zaloena v roce 1992, jako generln zastoupen Hnel GmbH. Psob v oblasti realizac automatizovanch skladovch a archivanch systm. Zkladnm stavebnm prvkem jsou automatizovan systmy Hnel Rotomat a Hnel Lean-Lift, kter dnes pedstavuj technologii nejvy rovn. Aplikacemi jsou nap. vdejny nad a midel, mezioperan sklady, sklady nhradnch dl a dal. Pro oblast administrativy se jedn o komplexn een prce s dokumenty a spisy. Od svho zaloen se firma aktivn zapojila do realizac pikovch logistickch systm. V prbhu asu zskala v oblasti skladovch a archivanch systm pevn postaven na trhu.
Spolenost SMART MAPS CZ s.r.o. pedstav 2GIS, co je bezplatn adres organizac s mapou msta - plnohodnotn online i offline. Pes 25 mil. uivatel ji 15 rokem ve vce ne 250 eskch, ruskch, ukrajinskch, kazaskch, italskch a kyperskch mstech, pravideln vyuv 2GIS pro osobn i obchodn ely. Najdete zde telefonn sla a adresy firem, www adresy, otevrac doby, mapu vaeho msta a jeho okol, trasy mstsk dopravy a mnoho dalch informac.
UNIVERSAL TRANSPORT PRAHA s.r.o. funguje jako dirigent v multimedilnch projektech na kl v tk doprav, zahrnujc adu rznch druh dopravy, po soui, po vod i ve vzduchu, pro zkaznky z oblast jako je stavebnictv, vtrn energie, kolejov vozidla, stroje a zazen prmyslu a podobnch odvtv po celm svt. Universal Transport se me pochlubit jednou z nejvtch flotil pro pepravu tkch bemen v Evrop, a proto pat mezi pedn svtov poskytovatele tkch a specilnch dopravnch slueb.
Nmeck koncern WANZL je vznamnm vrobcem zazen pro logistiku a prmysl. Nabzen sortiment je velmi obshl a zahrnuje: paletov nstavce a kontejnery, paletov drky, rollkontejnery, vychystvac vozky, paletov podvozky, transportn vozky a speciln vrobky, konstruovan dle poadavk zkaznka.

Doprovodn program

Peliv je ji tak plnovn doprovodn program veletrh ve spoluprci s odbornmi garanty a partnery. Napklad semin na tma „Podpora inovanch firem v prmyslu“ organizovan spolen Technologickm centrem AV R a Inenrskou akademi R, kde se astnci dozvd, jak monosti jim nabz s Enterprise Europe Network, kter podporuje firmy a vdecko-vzkumn instituce ji v 53 zemch svta, m pomh rozvjet jejich podnikn a inovan potencil. Mezi dalmi tmaty se objev: „Efektivn vroba a LEAN v eskch podmnkch“ (organiztor: API - Akademie produktivity a inovac, s.r.o.), „Podzemn doprava materilu“ (organiztor: Vysok kola logistiky o.p.s.) a ada dalch.

Aktivn pstup organiztor

Cel tm spolenosti ABF, a.s. je pipraven potencilnm vystavovatelm nabdnout aktivn pstup, odborn konzultace v rmci vstavby expozic a umstn stnku.
Navc organiztoi nabz vystavovatelm st svho irokho medilnho prostoru, dky nmu si mohou zajistit maximln propagaci spolenosti nejen v rmci veletrhu, ale tak prostednictvm mnoha billboardovch ploch v rmci cel R. To ve s minimlnmi nklady!

Bli informace najdou zjemci na strnkch veletrh: www.forindustry.cz, www.forlogistic.cz

Pracovní skupina SDT – „Elektronické mýtné“
Pracovní skupina „Elektronické mýtné“, která vznikla ve Sdruení pro dopravní telematiku na konci ervna a svoji innost zahájila v ervenci tohoto roku, zpístupnila na webové stránce www.elektronickemytne.cz informaní bázi o problematice mýtného a financování infrastruktury. V souasné dob obsahuje tato informaní báze tém 100 otázek a odpovdí tematicky zamených na finanní a fiskální otázky mýtného, strategii zpoplatnní, ekonomiku provozu mýtného systému, monosti a úskalí vyuití mýta k regulaci dopravy a další innosti.
K pedstavení innosti a výstup této pracovní skupiny, vetn pedstavení uvedeného portálu probhla ve tvrtek 17.10.2013 v Praze tisková konference Pracovní skupiny SDT „Elektronické mýtné“. Za SDT se tiskové konference zúastnili Roman Srp, Ondej Zaoral , jako manaer pracovní skupiny a nkteí její lenové. Tisková zpráva je ke staení zde.
Konference Multifunkní karty 2013 a CARDS 2013
Sdruení pro dopravní telematiku se stalo mediálním partnerem konference Multifunkní karty 2013, která se uskutení ve dnech 15. - 16. íjna 2013 v Praze v hotelu Barceló. Konference se koná v rámci fóra Con4Cards, ve kterém probhnou dv paralelní konference Multifunkní karty 2013 a CARDS 2013.
Poadatelem této odborné akce je spolenost Institute for International Research. Hlavním tématem prvního dne konference Multifunkní karty je zejména problematika bezkontaktních technologií, loajality klient a vyuití karetních dat. Mezi pednášejícími se pedstaví mj. zástupci spolenosti Visa Europe. Velmi zajímavá bude také pednáška Petera Lewis z Londýna na téma Oyster Card. Druhý den konference je zamen výhradn na vyuití multikaret v doprav. Své zkušenosti a poznatky pednesou zástupci spolenosti eské dráhy i pední provozovatelé veejné dopravy a SDT. Na konferenci budete mít výjimenou píleitost naerpat poznatky od odborník a diskutovat s nimi o nejnovjších trendech a vývoji.
Více na: www.konference.cz
SDT – ešitel projektu BETA
Sdruení pro dopravní telematiku se stalo od 1. 9. 2013 ešitelem projektu Interoperabilita a standardizace systém elektronického odbavení cestujících ve veejné doprav, . TB0100MD008 v rámci programu BETA veejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro poteby Ministerstva dopravy organizovaném Technologickou agenturou R. Cílem projektu je píprava podkladového materiálu pro koncepní a metodickou innost Ministerstva dopravy tak, aby mohly být veejnou správou vykonávány nezbytné kroky k zajištní interoperability systém pro platby a odbavení cestujících ve veejné doprav v rámci zajištní udritelného rozvoje dopravy.
ešením projektu SDT navazuje na dlouhodobé a oceované aktivity pracovní skupiny SDT Platební karty v doprav. Projekt TB0100MD008 také úzce souvisí s jiným projektem VaV iniciovaným SDT: TA02030435 „Technická podpora a metody pro ovování interoperability odbavovacích a informaních systém ve veejné doprav“, jeho koordinátorem je FD VUT a spoluešiteli vybraní lenové SDT.
11. mezinrodni dopravn kongres ETC 2013 Prague
Ve dnech 19.-20.9.2013 se v Praze pod ztitou prezidenta esk republiky Miloe Zemana, poslance Evropskho parlamentu Boguslawa Liberadzkeho, ministra dopravy Zdeka ka a dalch vznamnch osobnost uskuten 11.mezinrodni dopravn kongres ETC 2013 Prague.
Kongres ETC 2013 Prague je podn Evropskou platformou dopravnch vd (EPTS) ve spoluprci s Fakultou dopravn VUT v Praze. Sdruen pro dopravn telematiku je partnerem tohoto kongresu. Mottem letonho ronku je Doprava jako vdn obor.
Soust akce je tak slavnostn veer v Betlmsk kapli, na kterm vyvrchol oslavy 20-ti let existence Fakulty dopravn VUT v Praze. Program kongresu aregistran formul naleznete zde: www.etc2013.fd.cvut.cz.
Pro leny SDT plat speciln cena 5700K (pi registraci pak zakrtnte volbu lenov EPTS a YFE) a do zprvy pro organiztory napite len SDT. Zrove Vs informujeme, e je stle monost stt se tak partnerem kongresu. V ppad Vaeho zjmu o toto partnerstv, kontaktujte Ing. Milana Sliackho sliacky@fd.cvut.cz, kter Vm poskytne dal informace.
Ve Sdruen pro dopravn telematiku vznikla nov pracovn skupina vnujc se elektronickmu mtnmu.

Novou pracovn skupinou se SDT po nkolika letech vrac k tmatu mtnho systmu, kter je nejrozshlejm telematickm eenm v esk republice.
Pracovn skupina pro elektronick mtn zaala pracovat v ervenci tohoto roku. Nave tak na tradici pracovnch skupin v SDT, kter se vnuj mimo jin standardizaci elektronickho odbavovn ve veejn doprav, nebo satelitn navigaci. Vce v tiskov zprv zde.

Pozin dokument Vize rozvoje elektronickho odbaven cestujcch (EOC) ve veejn osobn doprav v R v roce 2023
Pracovn skupina Platebn karty v doprav na svm poslednm jednn dne 3.5.2013 po plron diskuzi dospla k finln verzi pozinho dokumentu Vize rozvoje elektronickho odbaven cestujcch (EOC) ve veejn osobn doprav v R v roce 2023. V pracovn skupin SDT jsou zastoupeni lenov SDT dodavatel technologi EOC, lenov SDT objednatel EOC ROPID, D.P. Msta Plze ajako host se jednn astn tak zstupci asociace AOVD aspolenosti esk drhy. Pozin dokument je konsensulnm stanoviskem len pracovn skupiny, byl schvlen Prezidiem a je mon jej nyn pouvat jako oficiln stanovisko SDT. Dokument naleznete zde.
Nov zvolen Prezidium SDT (volen st) a Revizn komise SDT

Shromdn len SDT dne 22.11.2012 v Roztokch u Prahy zvolilo nov Prezidium SDT, resp. jeho volenou st pro funkn obdob 2013 - 2015.

Sloen novho Prezidia SDT:
1. prof. Miroslav Svtek, Fakulta dopravn VUT v Praze
2. Roman Srp
3. Jan Kotk, SAD SVT Praha
4. Ji Barto, Rebut
5. Ondej Zaoral, Inoxive

Prezidium nsledn na svm prvnm zasedn zvolilo prof. Miroslava Svtka prezidentem SDT, viceprezidentem se stal Roman Srp.

Za elem vyven potu VIP len Prezidium SDT kooptovalo estho lena Prezidia, kterm se stal pan Martin Ppa z Centra dopravnho vzkumu. Shromdn len SDT tuto kooptaci nsledn potvrdilo.

leny Revizn komise SDT byli zvoleni:
1. Otto Havle, FCC Prmyslov systmy
2. Ji Matjec
3. Filip Tc, AMK

Revizn komise na svm prvnm zasedn zvolila svm pedsedou pana Jiho Matjce.

Shromdn len SDT

Dne 22.11.2012 od 15 hodin se v hotelu Academic v Roztokch u Prahy uskuten Shromdn len SDT. Shromdn bude volit nov Prezidium a Revizn komisi SDT. Podrobn informace o prbhu Shromdn naleznete od 15.11.2012 na webu SDT v sekci jen pro leny.

5. ronk odborn konference Veejn doprava ON-LINE
v rmci veletrhu CZECHBUS

Dne 15. listopadu 2012 se na holeovickm Vstaviti v Praze uskuten 5. ronk konference Veejn doprava ON-LINE, opt v rmci stedoevropskho veletrhu autobus a autobusov dopravy CZECHBUS.
astnci konference se mohou dovdt vce o monostech dnench ITS technologi ve veejn doprav i spolenm sil, kter stt, objednatel veejn dopravy, dodavatel ITS a VaV sektor investuj do vzjemn koordinace smujc k budouc standardizaci a interoperabilit informanch a odbavovacch systm ve veejn doprav. Dal informace a monost registrace naleznete na strnkch konference zde.

SDT partnerem mezinrodnho projektu EASY OBU

SDT a VUT v Praze se bhem lta v roce 2012 staly partnery mezinrodnho vdecko-vzkumnho projektu EASY OBU, kter zadala a spolufinancuje European GNSS Agency prostednictvm programu FP7 Evropsk komise. Clem projektu je vvoj, oven funknch vlastnost a przkum monho uplatnn na trhu specifickho systmu ITS, kter by uspokojil poptvku nkterch aplikac a slueb vyadujcch lokalizaci vozidel, osob a zbo s vy odolnost proti vpadku signlu satelitn navigace. Vce informac o pracovn skupin naleznete zde.
Oficiln strnky projektu EASY OBU naleznete zde.

Fotografie s dopravn tematikou
Na vzdlvacm portlu Telematika.cz byly pro poteby lensk zkladny SDT umstny ilustran fotografie s dopravn tematikou. Pstupov daje jsou shodn s pstupovmi daji pro leny SDT. Fotografie jsou lenm SDT k dispozici ve webov kvalit bezplatn. Fotografie v tiskov kvalit mohou lenov SDT zskat za poplatek 200 K za fotografii. V ppad zjmu kontaktujte sekretarit SDT.
9. ronk celosttn soute esk dopravn stavba & technologie 2011
Spolenost TOP EXPO CZ pod ji 9. ronk soute esk dopravn stavba & technologie 2011. Clem soute je profesionln prezentace obor eskho dopravnho stavitelstv a inenrskch profes nejen laick i odborn veejnosti, ale tak esk a evropsk politick reprezentaci. Do soute mohou bt pihleny dopravn stavby, seky dopravnch staveb, samostatn stavebn objekty a technologie, kter byly uvedeny do provozu na zem R v obdob od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Uzvrka pihlek je 30. 3. 2012! Podrobn informace o souti naleznete zde.
Podpote IDOS v souti o nejlep evropsk multimodln plnova cest
Evropsk komise pod sout o nejlep integrovan multimodln a peshranin plnova cest. Mezi dvancti vybranmi, kte postoupily do druhho kola, je tak esk IDOS. Vce informac k souti, kter potrv do 13.1.2012, naleznete zde. Hlasovat (a podpoit IDOS) mete zde.
Door-to-Door Seamless Mobility & Public Transportation Management
Ve tvrtek 1.12.2011 se v Praskm dom v Bruselu uskutenilo esk ITS forum nazvan Door-to-Door Seamless Mobility & Public Transportation Management. Vce informac o akci, sbornk pednek, zvry fra a dal naleznete zde.
CZECHBUS 2011 Stedoevropsk veletrh autobus a autobusov dopravy
Ve dnech 3. - 5. listopadu 2011 se na holeovickm Vstaviti v Praze uskuten podzimn veletrh autobus a hromadn dopravy CZECHBUS 2011. Informace oveletrhu naleznete zde.
IT-Trans: Mezinrodn konference a veletrh informanch technologi pro veejnou dopravu
Ve dnech 15. - 17. 2. 2012 bude nmeck Karlsruhe po dvou letech opt hostit mezinrodn konferenci s veletrhem informanch technologi pro veejnou dopravu IT-Trans. Podrobnosti naleznete v tiskov zprv zde.
SDT Off Road Party spojen s Members Networking Meeting
Dne 28.6.2011 se uskutenilo SDT Off Road Party spojen s Members Networking Meeting v Hummer centru v Praze. Pednky z Networking workshopu jsou ke staen zde. Fotogalerii naleznete zde. Sponzorem Off Road atrakc byla spolenost HUMMER CENTRUM.
Zvry z jednn reprezentace zamstnavatel prmyslu, stavebnictv adopravy
4. kvtna 2011 probhlo setkn vrcholnch zstupc Svazu prmyslu a dopravy esk republiky, Svazu dopravy esk republiky, Asociace malch a stednch podnik a ivnostnk R, ESMAD BOHEMIA, Asociace PPP, Sdruen pro dopravn telematiku a Svazu podnikatel ve stavebnictv. Zvry tohoto jednn naleznete zde.
8. ronk celosttn soute esk dopravn stavba & technologie 2010
Spolenost TOP EXPO CZ pod ji 8. ronk celosttn soute esk dopravn stavba & technologie 2010. Do soute mohou bt pihleny dopravn stavby, seky dopravnch staveb, samostatn stavebn objekty a technologie, kter byly uvedeny do provozu v obdob od 1.1.2010 do 31.12.2010. Termn pro podn pihlek je 9.5.2011. Tiskov zprva je ke staen zde. Podrobn informace osouti jsou zde.
Semin Podvboru pro dopravu PSP R
Dne 8.3.2011 se konal semin Podvboru pro dopravu Hospodskho vboru PSP R na tma: Zkuenosti se zavedenm mta v R a na Slovensku. Na semini vystoupil s pspvkem viceprezident SDT Roman Srp. Pspvek ke staen zde.
6. pozin dokument SDT
Prezidium SDT schvlilo text pozinho dokumentu tkajcho se poteby dopravnch dat Dopravn data: nutn podmnka efektivnho dopravnho systmu v R.
4. esk dopravn frum
Spolenost TOP EXPO CZ ve spoluprci s SDT uspodala dne 2. 2. 2011 ji 4.esk dopravn frum Jak zmn informan technologie dopravu R a EU? Informace o akci vetn archivu pednek a fotogalerie naleznete zde.
esko-Nmeck Frum o monostech vzjemn vhodn spoluprce v ITS
Frum se konalo ve dnech 16. - 17. 12. 2010 v Praze, podrobnosti zde.
1st Space Technology Course
Komplexn a praktick kurz o kosmickch technologich se konal na FD VUT vobdob 1. 11. - 10. 12. 2010. Vce informac zde.
Zkladn technick parametry systm pro elektronick odbaven cestujcch ve veejn doprav (EOC)

Sdruen pro dopravn telematiku pipravilo uniktn doporuen Zkladnch technickch parametr systm EOC (ZTP EOC), kter m slouit zadavatelm zakzek a uivatelm systm EOC jako vchoz technick podklad, a to do doby, ne bude k dispozici Nrodn standard interoprability EOC; na potebu vzniku standardu poukazuje 5. pozin dokument SDT.

5. pozin dokument SDT
Prezidium SDT schvlilo dal pozin dokument Rozvoj elektronickch odbavovacch systm pro cestujc ve veejn doprav vR.
4. pozin dokument SDT

Prezidium SDT schvlilo dal pozin dokument SDT Poteba vypracovat Strategick pln rozvoje ITS pro R.

Pozin dokumenty SDT

Prezidium SDT schvlilo Strategii udritelnho financovn pten silnin st vR a Zadvn zakzek na dodvku dopravn telematiky dal pozin dokumenty SDT, kter navazuj na Manifest rozvoje ITS v R do roku 2020.

Smrnice ITS - 2010/40/EU
V ednm vstnku Evropsk unie byla publikovna smrnice . 40 ze dne 7.ervence 2010 o rmci pro zaveden inteligentnch dopravnch systm v oblasti silnin dopravy a pro rozhran s jinmi druhy dopravy. Smrnice je ke staen zde.
Manifest rozvoje ITS v R v Dopravnch novinch

V Dopravnch novinch . 24 byl uveejnn lnek s nzvem SDT nastnilo vizi rozvoje dopravn telematiky do roku 2020". Cel lnek ke staen zde.

Sout ESK DOPRAVN STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009
V ter 25.5.2010 byly v Betlmsk kapli v Praze udleny tituly soute ESK DOPRAVN STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009, v jej porot zasedal tak prezident naeho sdruen prof. Miroslav Svtek. Zvren zprva vetn vsledk soute je ke staen zde.
Sout o nejlep diplomovou prci
Byla vyhlena sout o nejlep diplomovou prci z obor doprava a dopravn stavitelstv, ronk 2009. Vce o souti a monostech pihlen zde.
Memorandum o vzjemn spoluprci
Sdruen pro dopravn telematiku a esk asociace ograniztor veejn dopravy (AOVD) uzavely dne 9.3.2010 v Praze memorandum o vzjemn spoluprci pi zajitn kompatibility a interoperability elektronickch platebnch systm ve veejn doprav. Text memoranda zde.
Manifest rozvoje ITS v R
Sdruen pro dopravn telematiku (SDT, ITS&S) pichz s iniciativou Manifest rozvoje ITS v R s clem formulovat klov smry rozvoje a implementace dopravn telematiky do roku 2020, identifikovat hlavn pekky rozvoje a navrhnout zpsoby jejich odstrann. Aktuln verze dokumentu je ke staen zde.
Elektronick platby v doprav 2010
4. ronk odborn konference o aplikaci telematiky v oblasti systm pro odbaven cestujcch ve veejn doprav se uskuten 9. 3. 2010 v Praze.
Partnei a sponzoi:

vce
CVIS Workshop
Odborn semin o kooperativnch systmech, jejich potencilu pi zvyovn bezpenosti silninho provozu a zen silnin dopravy ve mstech se uskuten 10. 3. 2010 v Praze.
vce

!!! ZMNA ADRESY KANCELE SDT !!!

Nov adresa kancele SDT je nsledujc:

Sdruen pro dopravn telematiku
arel KONVIKT
Bartolomjsk 11 (nebo Konviktsk 24, arel m 2 vchody)
110 00 Praha 1
Adresa sdla SDT se nemn, i nadle zstv:
Sdruen pro dopravn telematiku
nm. Franze Kafky 7
110 00 Praha 1
Potovn korespondenci lze zaslat na vechny ve uveden adresy.
Nov telefonn a faxov spojen na kancel SDT:
tel.: +420 226 207 111
fax: +420 226 207 110
Vppad poteby ns, prosm, kontaktujte na mobilnm telefonnm sle:
+420 725 196 999 - Lenka Kyselkov
+420 603 420 614 - Roman Srp
!!! Prosm od tohoto okamiku nezaslejte potu ani nevolejte na adresu
Ohradn 65, 140 00 Praha 4.
Shromdn delegt SDT podan v Roztokch u Prahy dne 1.12.2009 zvolilo nov prezidium SDT a revizni komisi pro funkn obdob 2010 - 2012. Uveden orgny SDT budou pracovat v nsledujcm sloen:
Prezidium:
prof. Miroslav Svtek, prezident
Roman Srp, vice-prezident
Filip Linhart
prof. Alica Kalaov
Jan Kotk
Revizn komise:
J Matjec, pedseda
Otto Havle
Filip Tc
Zasedn ITS Nationals, Praha, 15.-16.10.2009
Vron meeting & workshop Platformy nrodnch ITS asociac
Na pozvn SDT a za finann participace lena SDT Kapsch Telematic Services sev hotelu KCP Holiday Inn v Praze uskutenilo vron setkn ITS Nationals.
Program workshopu je zde.
Seznam astnk je zde.
Pednky jsou zde.
Oficiln podkovn ERTICO naleznete zde.
Informace o ITS Nationals zde.
Czech Telematic Autumn in Bulgaria 2009
Sdruen pro dopravn telematiku ve spoluprci s Velvyslanectvm R v Sofii aMinisterstvem zahraninch vc uspodalo dne 28.10.2009 vrmci projektu esk technologie v infrastruktue Bulharska dal ronk proexportn telematick konference. Podobn jako pedchzejc dva ronky vzbudila i konference mimodnou pozornost bulharsk strany a vytvoila pedpoklady pro dal spn obchodn psoben eskho telematickho prmyslu.
Program letonho ronku zde.
Pednky letonho ronku zde.
Informace o Czech Telematic Autumn 2008 zde.
ASE Prague 2009, XXII. celosvtov kongres astnk vesmrnch let
Sdruen pro dopravn telematiku zajiuje podn kongresu ASE Prague 2009, XXII. celosvtovho kongresu astnk vesmrnch let, kter se uskuten ve dnech 4.10. - 10.10. 2009 v Praze a dalch mstech R.
VIP partner:
Generln partner: Stbrn partner:
Sponzoi:
vce

TELEMATIKA pro regionln dopravu 2009, 1. a 2. jna 2009

4. ronk odborn konference
konferenn sl Stedn koly informatiky a spoj, Brno, ichnova 23

vce...

Executive Committee of Association of Space Explorers (ASE) v Praze
1. - 5. 6. 2009
Sdruen pro dopravn telematiku spolen s VUT v Praze a kancel europoslance Vladimra Remka uspodalo ve dnech 1. - 5. 6. 2009 v Praze setkn vkonnho vboru ASE asociace astnk vesmrnch let.
Setkn se zastnili astronaut Karol Bobko (USA), Reinhold Ewald (Nmecko), Chris Hadfield (Kanada), ASE EXCOM prezident, Alexej Leonov (Rusko), Vladimr Remek (R), Richard Richards (USA), Viktor Savinykh (Rusko), Jurij Usachev (Rusko) a Charles Walker (USA).
Clem pobytu astronaut v R byla mimo jin pprava XXII. mezinrodnho kongresu ASE Prague 2009, kter se uskuten ve dnech 4. - 10. 10. 2009 vPraze. Astronaut v rmci pobytu v Praze navtvili VUT v Praze, kde hovoili sestudenty a profesory. Dal informace:
www.fel.cvut.cz
www.aeroweb.cz
http://halmil.blog.cz/0906/leonov-a-spol-v-praze
http://digiweb.ihned.cz

EATIS 2009 Prague

4. ronk Euro-americk konference o telematice a informanch systmech se uskuten ve dnech 3. - 5.6.2009 v Praze.

vce...

ITS Prague '09

6. ronk mezinrodnho kongresu o inteligentnch dopravnch systmech se uskuten ve dnech 30.3.- 1.4.2009 v Praze.

vce...

ROSALINE 2009 Bratislava

1. ronk mezinrodnho kongresu o bezpenosti v silnin doprav se uskuten ve dnech 20. - 22.4.2009 v Bratislav.

vce...

Elektronick platby v doprav 2009
3. ronk odborn konference o aplikaci telematiky v oblasti systm pro odbaven cestujcch ve veejn doprav se uskuten 24.2.2009 v Praze.
Partnei a sponzoi:

vce

Nov grafick ztvrnn loga SDT a ITS&S.Loga jsou ke staen v sekci jen pro leny.

Sekce webu Jen pro leny

Byla zaloena nov sekce webu informacemi jen pro leny SDT. Pro pstup kinformacm je teba nejprve se pihlsit a pot kliknout na tlatko Jen pro leny. Pokud jste od kancele SDT neobdreli heslo, kontaktujte prosm Lenku Kyselkovou.

vce...

Zmna nzvu sdruen!

Sdruen pro dopravn telematiku na svm shromdn delegt dne 6.11.2008 vKurdjov v rmci pravy stanov zmnilo nzev sdruen tak, e z nzvu sdruen vypadlo R resp. Czech Republic. Aktuln nzev sdruen = SDT / Sdruen pro dopravn telematiku a v anglitin ITS&S / Intelligent Transport systems & Services. SDT tmto krokem mj. reaguje na esko-slovensk sloen lensk zkladny sdruen.

Satellite navigation & communications on railways

V pondl dne 6.10.2008 se v Dranech uskuten mezinrodn odborn workshop pod nzvem Satellite navigation & communications on railways. Workshop pod za podpory Sdruen pro dopravn telematiku Ministerstvo dopravy R v rmci iniciativy Galileo User Forum (GUF).

vce...

ITS Bratislava 2008

3. ronk mezinrodn odborn konference ITS Bratislava 2008 o implementaci a vyuit informanch a komunikanch systm v doprav na Slovensku avechch podan Sdruenm pro dopravn telematiku a T&P se uskuten ve dnech 10.-11.9.2008 v Bratislav.

vce

esk telematick podzim v Bulharsku, 17. 9. 2008
Odborn konference a doprovodn vstava o inteligentnch dopravnch systmech apraktickch monostech eskho prmyslu a telematiky v oblasti utilit. 2. ronk konference navazujc na ITS Sofia Czech Days 2007.
Partnei:
vce

Space Industry Day, 29.7.2008

Dovolujeme si Vs jmnem Ministerstva dopravy R, spolenosti EADS Astrium aoborovch prmyslovch asociac pozvat na odbornou konferenci zamenou na monosti zapojen eskch firem do evropsk kosmick spoluprce, kter se pod nzvem Space Industry Day uskuten v ter 29.7.2008 v Praze v prostorch Ministerstva dopravy.

vce...

SIRWEC, 14. - 16.5.2008

SDT poskytuje ztitu Mezinrodn konferenci SIRWEC (Standing International Road Weather Commission) o dopravn meteorologii podan letos v Praze HMU a SD R.

vce...

SDT vystavuje na veletrhu INTERTRAFFIC 2008 Amsterdam
Vstavn stnek SDT naleznete v Hale 1 (Evropa) pod slem 01.501C, v rmci tzv. ITS/IPTS Plaza prostoru, hned vedle partnersk holandsk asociace Connekt.
Czech Tolling Experience Workshop
Na ter dne 1.4. od 12.00 - 13.15 hodin pipravuje SDT pro posluchae doprovodnho konferennho programu na INTERTRAFFIC 2008 semin o pprav, vstavb, provozu a perspektivch eskho mtnho systmu. Clem semine je na konkrtnm pkladu prezentovat kompetence eskho dopravn telematickho prmyslu. Vce informac a monost registrace zde.
Czech ITS Cocktail
Ve tvrtek 3.4.2008 mete zavtat na mal koktejl, kter od 16.00 podme u vstavnho stnku SDT. Budete mt monost setkat se nejen s nmi, ale pedevm s adou zajmavch zahraninch host.
2.4.2008
Pednky z workshopu naleznete zde.
3.4.2008
Fotografie z workshopu a fotografie stnku SDT naleznete zde.
NavAge 2008, 26. - 28. 3. 2008
SDT spolupod druh ronk mezinrodn konference NavAge '08, kter se pod ztitou Parlamentu R, Vldy R a Ministerstva dopravy R uskuten ve dnech 26. - 28. 3. 2008 v Praze a jejm hlavnm tmatem bude navigace a lokalizace pohybu vozidel, osob a zbo v zemch evropskho spoleenstv. Soust leton NavAge '08 bude tak zasedn X. Evropsk meziparlamentrn konference ovesmru (EISC), kter se bude zabvat souinnost evropskch projekt Galileo aGMES a jejm vyuit pro aplikace a sluby.
Partnei a sponzoi:
Vystavovatel:
vce

Elektronick platby v doprav, 21.2.2008

SDT pod 2. ronk odborn konference o aplikaci telematiky v oblasti systm pro odbaven cestujcch ve veejn doprav. Konference je urena pedevm zstupcm veejn sprvy, mst a obc, zkonodrn a vkonn moci, dopravnch podnik, profesnch sdruen a organizac a mdi.

vce

esk satelitn mtn den, 25. 10. 2007

Sdruen pro dopravn telematiku a TECHNOLOGIES&PROSPERITY podaj za podpory Fakulty dopravn VUT v Praze a Ministerstva dopravy R v reprezentanch prostorch Malostranskho palce odborn semin spojen s praktickou ukzkou vyuit satelitn navigace pro elektronick mtn systmy. Clem odbornho semine je demonstrovat praktick monosti vyuit satelitn navigace v rmci projekt elektronickho zpoplatnn pozemnch komunikac ve mstech a na silnicch vech td.

Generln partner:
Partnei:
vce...

ITS Sofia 2007 - Czech Days, 20. - 21. 9. 2007

Pod ztitou eskho velvyslance v Bulharsku, bulharskho ministra dopravy aprezidenta vdecko-technick unie pro dopravu probhne prezentace eskho dopravn telematickho prmyslu v oblasti silnin dopravy, firemnch aplikac alogistiky.

Ve spoluprci s:
vce...

Stanovisko SDT k vbru auditora mtnho systmu

SDT zaslalo sv vyjden k zadn VZ Men, sbr a vyhodnocovn dat o provozu na vybranch secch pozemnch komunikac se zpoplatnnm provozem za elem kontroly innosti systmu vkonovho zpoplatnn pozemnch komunikac na zem esk republiky

text dopisu

ITS Bratislava 2007, 11. - 12. 9. 2007

Mezinrodn odborn konference, doprovodn vstava a workshop. Konference navazuje na losk spn projekt E-Toll Slovakia 2006 o elektronickch poplatcch.

profil konference...

Sixth eSafety Observers Regional Meeting

12. ervna 2007 probhlo v Brn setkn astnk iniciativy eSafety. lenov SDT pispli k obsahov nplni setkn s clem pedstavit esk aktivity v tto oblasti.

prezentace zde

Konference ITS Prague 07

Na strnkch konference je k dispozici aktualizovan elektronick sbornk pednek, kter je pstupn astnkm konference.
Pstupov kdy obdr astnci emailem.

vce...

Pedbn dohoda o spoluprci SDT s asociac ITS Polsko, kvten 2007.

Pedmtem tto smlouvy je rozvoj vzjemnch vztah mezi ITS Polsko a SDT.

foto

Rmcov dohoda o spoluprci SDT s Asociac malch a stednch podnik aivnostnk R, kvten 2007.

Pedmtem tto smlouvy je rozvoj vzjemnch vztah mezi AMSP R a SDT voblasti zskvn a vzjemnho pedvn informac tkajc se rozvoje podnikatelskho prosted se zvltnm zetelem na segment malch a stednch podnik a ivnostnk.

foto

eSafety Brno, 12.6. 2007

est regionln setkn iniciativy eSafety
Vkov budova BVV, sl 102

pozvnka
program

TELEMATIKA pro regionln dopravu 2007, 18. 19. 6. 2007

II. ronk odborn konference
Plze - reprezentan prostory Plzeskho Prazdroje

vce...

ITS for Road Traffic Management in Europe, 14. - 15.6. 2007

Atraktivn kurs pro managery a decision-makery
ROMANSE Traffic Control Centre and University of Southampton

podrobnosti a pihlka zde